En cumprimento do establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmase que a entidade titular do sitio web http://www.ppcaldas.es é o Partido Popular, partido político con personalidade xurídica propia de acordo coa Lei Orgánica 6/2002, do 27 de xuño, e inscrita no Rexistro de Partidos Políticos con data de 4 de maio de 1977, Folio 193, Tomo Primeiro, modificando a súa denominación con data 6 de febreiro de 1989. CIF G28570927. Domicilio social: C/ Xénova, 13 – 1ª planta. 28004 Madrid.

As presentes Condicións Xerais de Uso que se detallan neste Aviso Legal regulan o acceso e a utilización do sitio web que responde a http://www.ppcaldas.es, así como de todos os contidos que o mesmo se mostren ou se poñan a disposición dos usuarios.

Antes de utilizar o sitio web http://www.ppcaldas.es e, deberá ler atentamente e aceptar este Aviso Legal coas Condicións Xerais de Uso, así como a Política de Privacidade e a Política de Cookies, en caso de existir esta última.

1. Que é o sitio web http://www.ppcaldas.es do Partido Popular?
Este sitio web pretende converterse nun espazo online do Partido Popular de Pontevedra, co apoio de simpatizantes, afiliados e usuarios na Rede. Así mesmo, o Partido Popular de Caldas de Reis pretende desenvolver unha comunicación en rede para coñecer os intereses dos cidadáns, compartir coñecementos para propiciar iniciativas e proxectos adecuados ás vidas das persoas e, en definitiva, abrirse para lograr que os usuarios co-protagonicen o proxecto político do Partido Popular de Caldas de Reis.

Para conseguir un bo funcionamento, o Partido Popular recoméndache que controis os teus datos de carácter persoal. O Partido Popular axudarache a compartir información nas redes sociais pero é o usuario quen decide que inclúe no seu perfil, como a información de contacto, datos persoais, fotos, intereses e grupos aos que se une. Ademais, o usuario controla con que usuarios desexa compartir información mediante a configuración da súa conta.

2. Aceptación das Condicións Xerais de Uso
Enténdese por usuario a persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos deste sitio web, que acepta as Condicións Xerais de Uso deste Aviso Legal e a Política de Privacidade, onde se recollen e detallan o tratamento dos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios e o exercicio dos dereitos destes sobre os devanditos datos.
O usuario garante que é maior de 14 anos e será enteiramente responsable desta declaración e do acceso e correcto uso do sitio web con suxeición a estas Condicións Xerais de Uso e á legalidade vixente, así como aos principios de boa fe, á moral e á orde pública, e co compromiso de observar diligentemente calquera instrución adicional que, en relación co devandito uso e acceso, puidese serlle impartida por http://www.ppcaldas.es
Coa utilización deste sitio web, o usuario acepta as Condicións Xerais de Uso que http://www.ppcaldas.es teña publicadas en cada momento no que acceda neste Aviso Legal.
O Partido Popular resérvase o dereito para modificar este Aviso Legal e as súas Condicións Xerais de Uso, publicando devandito cambio da mesma forma en que aparecen estas condicións ou a través de calquera tipo de comunicación co usuario. As Condicións Xerais de Uso non obstaculizan a fixación por parte de http://www.ppcaldas.es doutras condicións particulares para a contratación ou utilización de determinados servizos ou produtos que se ofrezan aos usuarios no sitio web.

3. Acceso e uso do portal
O acceso a http://www.ppcaldas.es por parte dos usuarios ten carácter libre e gratuíto. Iso sen prexuízo de que para a utilización de http://www.ppcaldas.es sexa necesario o rexistro por parte do usuario se o cre necesario. Se devandito rexistro supón a achega de datos de carácter persoal tanto o o tratamento dos mesmos, en canto ao acceso, modificación, oposición ou cancelación dos datos por parte do usuario, será de aplicación o disposto na Política de Privacidade recollida en http://www.ppcaldas.es.
O usuario que realice o rexistro será o responsable de achegar información veraz e lícita. No rexistro o usuario deberá seleccionar un contrasinal de acceso e debe comprometerse a facer un uso diligente e a manter en segredo o contrasinal, así como á súa adecuada custodia. O usuario deberá notificar a este sitio web calquera incumprimento das normas de seguridade ou calquera uso non autorizado da súa conta do que teña coñecemento porque o usuario acepta ser o único responsable (fronte ao Partido Popular e fronte a terceiros) de toda a actividade que teña lugar coa súa conta de http://www.ppcaldas.es.

4. Participación dos usuarios e contidos
O usuario comprométese a usar os contidos deste sitio web de maneira correcta e lícita de conformidade á Lei, os bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública. O Partido Popular non é responsable das opinións publicadas polos usuarios a través dos foros, os perfís en redes sociais do Partido Popular, comentarios nas informacións ou noutras ferramentas de participación. Son os usuarios os únicos responsables das opinións, comentarios, achegas, contidos multimedia (fotos, vídeos) que realicen no sitio web http://www.ppcaldas.es.
O usuario garante a tenencia de dereitos e obrígase a utilizar os contidos http://www.ppcaldas.es con fins ou efectos ilícitos, a non utilizar estes servizos para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, á orde pública e, en xeral, para realizar a actividades publicitarias ou de explotación comercial, para manter valoracións en ton ameazante ou non cordial ou para danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o sitio web e os seus contidos ou impedir a normal utilización ou goce dos mesmos por parte dos usuarios.
O Partido Popular de Caldas de Reis resérvase o dereito de retirar todos aquelas contidos –informacións, comentarios, imaxes, eventos, grupos ou vídeos que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

Por tanto, poderase proceder á eliminación dos contidos que incorran nos casos mencionados, así como aqueles que dificulten o funcionamento do sitio web, contidos ou ligazóns propagandísticos, spam e comentarios repetidos, sen necesidade de comunicarllo previamente ao usuario.

O Partido Popular quere informar os usuarios de http://www.ppcaldas.es que o seu propósito é que se comparta e publiquen fotos e vídeos orixinais, de natureza persoal, que: sexan achega do usuario ou dos seus amigos, sexan tomados polo usuario ou os seus amigos, ou sexan creacións ou animacións orixinais creadas polo usuario ou os seus amigos. http://www.ppcaldas.es non é un sitio para publicar contido rexistrado por terceiros.

O Partido Popular fará o razoablemente posible para vixiar a legalidade de cuantos contidos, imaxes, opinións e demais información comuníquense a través do seu sitio web. Con todo, non sendo posible o control absoluto daqueles, os usuarios serán os únicos responsables dos datos que visualicen no seu perfil, da información, imaxes, opinións, alusións ou contidos de calquera tipo que comuniquen, aloxen, transmitan, poñan a disposición ou exhiban a través de http://www.ppcaldas.es

5. Menores de idade
O Partido Popular prohibe o uso dos servizos do seu sitio web a menores de 14 anos. Ademais, o Partido Popular aconsella que os menores de idade que se sitúen por encima de 14 anos (de 14 a 18 anos) consulten cos seus pais ou titores antes de proporcionar calquera dato de carácter persoal, e informa de que, en ningún caso, solicitaranse datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentimento dos titulares dos mesmos.
Recoméndase aos menores de 14 anos que non tenten rexistrarse en http://www.ppcaldas.es e que non acheguen ningunha información sobre eles mesmos. No caso de que se teña constancia de que se rexistrou calquera información dun menor de 14 anos sen a autorización dos seus pais ou titores, esta información borrarase o máis rápido posible.

O usuario poderá ser requirido polo Partido Popular, en calquera momento, para que autentifique a súa idade mediante a achega da fotocopia do seu DNI ou documento equivalente. A falta de subministración desta información por parte do usuario no prazo que lle sexa indicado polo Partido Popular dará dereito a este último para suspender ou cancelar o perfil do usuario.

É moi importante que os menores de idade lean e comprendan correctamente este Aviso Legal coas Condicións Xerais de Uso e a Política de Privacidade presente en http://www.ppdepontevedra.com

6. Uso de cookies
No portal http://www.ppcaldas.es pódense utilizan cookies, propias ou de terceiros, para poder coñecer as preferencias dos usuarios e poder optimizar a presentación dos contidos. As cookies son fragmentos de información que se almacenan temporalmente no disco duro dun usuario dun sitio web a través do seu navegador.

A información contida nas cookies facilita a navegación e fai posible que o usuario visite unha páxina web idóneamente. As cookies axudan a identificar as seccións máis visitadas e facilitan a adaptación dos contidos ás necesidades dos usuarios. As cookies resultan moi útiles para saber se se produciu unha comunicación previa entre o seu computador e o noso sitio web. Identifícase unicamente a cookie no seu computador. Os datos persoais só se gardan en forma de cookie se o usuario permíteo (por exemplo, para simplificar o acceso a un sitio protexido na internet, de tal forma que o usuario non deba introducir o seu IDE de usuario e o seu contrasinal cada vez que entra.)

O noso sitio web http://www.ppcaldas.es pódese visitar sen cookies, pero para navegar na nosa rede social é necesario ter habilitadas as cookies. A maioría dos navegadores aceptan cookies de forma automática. O usuario pode evitar o almacenamento de cookies no seu disco duro mediante a elección na súa configuración do navegador do comando “Non aceptar cookies”. As cookies almacenadas pódense borrar en calquera momento. O feito de non aceptar cookies poderá supoñer unha limitación das funcións do noso sitio web.

Para máis información consulte a Política de Cookies de http://www.ppcaldas.es

7. Propiedade intelectual
O Partido Popular non é titular de ningún dereito de propiedade sobre terceiros os contidos publicados polos usuarios en http://www.ppcaldas.es, entendendo por contido o texto, os arquivos, as imaxes, as fotografías, os vídeos, os sons, etc. ou sobre calquera outro tipo de material. Tras a publicación dos contidos, os titulares de dereitos sobre os mesmos seguirán dispoñendo de calquera dereitos que lles correspondesen.

O Partido Popular non obtén licenza nin dereito de propiedade intelectual, industrial ou de imaxe dos contidos achegados polos usuarios nos seus perfís ou de terceiros; son estes os que garanten que posúen licenza ou autorización de uso sobre os mesmos e responsabilízanse das consecuencias que poidan xurdir da súa utilización en http://www.ppcaldas.es.

Os usuarios non poderán copiar, modificar, traducir, publicar, emitir, transmitir, distribuír, mostrar nin vender os contidos que non lle pertenzan ou sobre os que non teña dereitos de propiedade intelectual, industrial, de imaxe ou calquera outro dereito.

No caso de que un usuario infrinxa dereitos de propiedade intelectual, industrial, dereitos de imaxe ou calquera outro dereito de terceiros, será apercibido polo Partido Popular no momento no que esta teña coñecemento de tales infraccións para que cesamento na publicación dos contidos afectados por tal infracción.

No suposto descrito no punto anterior, o usuario manterá indemne ao Partido Popular fronte a calquera reclamación de terceiro sobre dereitos de propiedade intelectual, industrial, dereitos de imaxe e/ou calquera outro dereito sobre os contidos publicados por aquel.

Se calquera persoa ou entidade considera que os seus contidos foron copiados e publicados en http://www.ppcaldas.es dunha maneira que constitúe unha violación dos seus dereitos de propiedade intelectual, industrial e/ou dereitos á honra, á intimidade ou á imaxe ou calquera outro dereito, poderá comunicalo ao administrador, por calquera das vías de contacto que figuran en http://www.ppcaldas.es

Se calquera persoa considera que os contidos publicados vulneran os seus dereitos, deberá poñerse en contacto co Partido Popular (por exemplo, difusión da súa imaxe, sen o seu previo consentimento) e solicitar a retirada dos mesmos. Os usuarios poderán levar a cabo a reprodución dos contidos do sitio web co único fin de proceder ao seu almacenamento, á realización de copias de seguridade ou á súa impresión sobre papel para uso privado. Queda, en calquera caso, prohibido modificar, copiar, explotar, reproducir, comunicar publicamente, facer segundas ou posteriores publicacións, cargar arquivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera forma a totalidade ou parte dos contidos incluídos en http://www.ppcaldas.es para propósitos públicos ou comerciais. O incumprimento do anterior facultará ao Partido Popular para interpoñer as accións legais pertinentes.

Quedan igualmente prohibidas a título informativo:
•    A presentación dunha páxina deste sitio web nunha xanela que non pertenza a http://www.ppcaldas.es, mediante a técnica denominada “framing” a non ser que se conte co expreso acordo do Partido Popular.
•    A inserción dunha imaxe difundida no sitio web nunha páxina non pertencente a http://www.ppcaldas.es, mediante a técnica denominada “inline linking” se iso non conta con exprésaa autorización do Partido Popular.
•    A extracción de elementos do sitio web causando un prexuízo calquera en relación á Protección Xurídica das Bases de Datos.

O deseño do portal, como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen ao Partido Popular e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial..

8. Licencia Creative Commons
O Partido Popular aplica, á parte informativa do sitio web http://www.ppcaldas.es a licenza Creative Commons de Recoñecemento non comercial de obra derivada “Creative Commons – Reconocimiento no comercial 3.0 España”.

Por tanto, coa información publicada nas áreas informativas de http://www.ppcaldas.es, o usuario é libre de copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra facer obras derivadas Baixo estas condicións:
•    Recoñecemento. Debe recoñecer os créditos da obra da maneira especificada polo autor ou o licenciador (pero non dunha maneira que suxira que ten o seu apoio ou apoian o uso que fai da súa obra).
•    Non comercial. Non pode utilizar esta obra para fins comerciais.
•    Ao reutilizar ou distribuír a obra, ten que deixar ben claro os termos da licenza desta obra.

Esta cláusula é un resumo redactado en termos fáciles de comprender e lembrar. Para ler a licenza completa, debe acceder a esta páxina: http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.es

9. Ligazóns
A presenza de ligazóns en http://www.ppcaldas.es ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos, e aínda que se trata de garantir que eses sitios web de terceiros cumpran

10. Limitación de responsabilidade
O Partido Popular declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento de http://www.ppcaldas.es e evitará por todos os medios a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos usuarios.

Con todo, debido ás especialidades da internet, o Partido Popular non se fai responsable de:
•    a falta de continuidade e dispoñibilidade dos contidos e servizos de http://www.ppcaldas.es
• a presenza de erros nos devanditos contidos, ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e actualidade dos contidos ofrecidos por si mesma ou por terceiros
• a presenza de virus e/ou demais compoñentes daniños en http://www.ppcaldas.es ou no servidor que o fornece.
• a vulnerabilidade das medidas de seguridade adoptadas.
• a falta de utilidade ou rendemento dos contidos do sitio web.
• os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións, normas e instrucións que no sitio web establécense ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade de http://www.ppcaldas.es
• O usuario é o único e exclusivo responsable do uso pola súa banda do sitio web e dos servizos, consciente diso, acepta voluntariamente tal responsabilidade.

11. Lexislación aplicable e xurisdición
As relacións entre o Partido Popular e o usuario dos servizos presentes en http://www.ppcaldas.es rexeranse pola lexislación e xurisdición aplicables que corresponda. Con todo, para os casos nos que a normativa prevexa a posibilidade ás partes de someterse a un foro, o Partido Popular e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos xulgados e tribunais da cidade de Madrid.

O Partido Popular perseguirá o incumprimento das presentes condicións legais así como calquera utilización indebida deste sitio web exercendo todas as accións legais que lle poidan corresponder en dereito.